Verandermanagement

In deze hectische economie is steeds vaker sprake van urgentie voor en vraag naar verandering. Wat gisteren nog succes bracht, brengt dat overmorgen niet meer.

Weinig leiders slagen erin om strategieontwikkeling goed ten uitvoer te brengen, omdat in veel gevallen realisme en kunde ontbreekt. Uit recent onderzoek van ‘The Economist’, blijkt dat 57% van de onderzochte bedrijven er de afgelopen drie jaar niet in slaagde strategische initiatieven efficiënt uit te voeren.

Alles wat je moet weten
over verandermanagement..

Een succesvolle strategische bedrijfsontwikkeling is geënt op verandermanagement dat is gebaseerd op een reële inschatting van de vertreksituatie. Bij de implementatie van veranderingen gaat vaak onnodig veel energie verloren door de weerstand tegen de verandering. Het veronderstelde commitment blijkt niet bij iedereen aanwezig te zijn omdat niet altijd gevraagd wordt of mensen de verandering wel willen. Uiteindelijk blijkt steeds weer dat wat er in de onderstroom gebeurt, bepalend is voor wat er in de bovenstroom plaatsvindt

Voor veel bedrijven uitgelezen kansen om in te spelen op deze nieuwe welvaart. Tegelijkertijd is het een grote opgave om wendbaar te zijn (en te blijven), snel te schakelen, zich aan te passen aan de economische omstandigheden en veranderingen te omarmen. Parameters wijzigen en er is steeds vaker behoefte aan urgente transitie, ontwikkeling en verbetering binnen bedrijven.

Verandering brengt altijd vernieuwing

In de huidige competitieve markt, kunnen organisaties (profit en non-profit) het zich niet veroorloven om stil te blijven staan. Van alle kanten wordt er geprobeerd om je in te halen, zowel op snelheid en wendbaarheid, als op kennis. Innoveren en veranderen heeft daarom steeds hogere prioriteit. Op een doortastende wijze maak ik de onderstroom zichtbaar, zodat dit positief beïnvloed kan worden waardoor de bovenstroom in organisaties veranderd.

De 5 fase veranderroadmap

Verandering brengt altijd vernieuwing met zich mee. Wanneer vernieuwing wordt geborgd is, is de organisatie toekomst fit.  Omdat borging van cruciaal belang is, wordt er aan de hand van een veranderroadmap een maatwerk aanpak gerealiseerd. Deze roadmap bestaat uit 5 fases, die gezamenlijk de basis vormen van een succesvol verandertraject.

Veranderroadmap als kaart van het gebied

De veranderroadmap begint met het bepalen van het einddoel. Vanuit dat gegeven wordt teruggewerkt naar de huidige situatie, in kleine stapjes. Met 7 mijlslaarzen en in hoog tempo werken vernietigend in een verandertraject. Zowel de aanwezige IT-kennis, als de processen en procedures en communicatielijnen zijn onderdeel van het traject. Alleen door ook hieraan aandacht te besteden, is een impactvolle verandering te realiseren. Mijn kennis en ervaring en de nodige IT-kennis binnen mijn netwerk, zorgen ervoor dat deze specialismen kwalitatief goed kunnen worden geïmplementeerd.

Maar belangrijker is het om de mensen in de organisatie mee te nemen. Voor hen kunnen veranderingen spannend zijn, al was het alleen al omdat niet goed genoeg duidelijk is wat er van hen wordt verwacht en hoe hun toekomst er uit gaat zien. Succesvol veranderen lukt als er voldoende oog is voor de mens.

De menselijke maat

De menselijke maat, die doet ertoe in ieder verandertraject. Door mensen als het ware ‘op te halen’ van waar zij zich op dat moment bevinden, voelen zij zich doorgaans gehoord in de context van de verandertransitie. Door het bewustzijn op waar zij zich bevinden, zijn mensen makkelijker in staat en sneller bereid om mee te bewegen. Vanuit die beweging ontstaat een nieuwe flow. Het vliegwiel gaat pas echt bewegen door middel van op maat ontwikkelde trainingen, op persoonlijk- en op teamniveau, ondersteunend aan de verandertransitie. 

Gefaseerd traject

Mijn aanpak bestaat altijd uit verschillende fases, met een duidelijk begin en een eind. Daartussen gebeurt ook van alles. Ik noem dat ‘de ondertussen fase’. In deze fase leren mensen.

Er wordt vaak te kort tijd uitgetrokken voor de gehele transitie. Opdrachtgevers willen snel duidelijkheid hebben de nieuwe organisatie inrichting en snel weten wie op welke plek komt te zitten. Met die snelheid wordt de verandertijd (en daarmee veranderkracht) ingekort. Nieuw gedrag is niet iets wat van maandag op dinsdag ten uitvoer wordt gebracht, omdat mensen drempels zullen moeten overschrijden. Oude zekerheden verdwijnen en dat kan mensen gevoelens van onzekerheid en angst opleveren, omdat ze uit hun comfortzone worden gehaald. Mensen hebben tijd nodig om te leren en ontwikkelen en veranderen in de ondertussenfase. Daarbij hebben mensen ondersteuning en vertrouwen van leidinggegeven nodig.

Probleemstellingen

  • Mijn ervaring is dat er bij de start van een verandertraject onvoldoende tijd wordt genomen om het doel ervan duidelijk te hebben. Verandertransities die worden ingegeven vanuit een kostenbesparing, zijn bijna altijd niet succesvol. Trajecten met dit oogmerk worden top-down doorgevoerd waardoor er onvoldoende draagvlak is onder de mensen die er werken.
  • Als het doel wel helder is, gebeurt het regelmatig dat dit onduidelijk of onvolledig intern wordt gecommuniceerd. Daardoor geven mensen hieraan eigen interpretaties, waardoor de oorspronkelijke doelstellingen niet altijd worden gerealiseerd.
  • De doorlooptijd van het traject is te beperkt. Ik heb hierboven beschreven hoe belangrijk het is dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken. Mij wordt bij aanvang gevraagd het in zeer kort tijdsbestek uit te voeren. Ik leg dan de opdrachtgever uit dat het gevolg hiervan zal zijn dat mensen de verandertransitie ervaren als iets ‘wat er even doorheen moet’ en er weinig draagvlak voor aanwezig is.
  • In veel gevallen wordt er onvoldoende tijd gemaakt voor evaluaties. Door stil te staan wordt het bewustzijn vergroot en kan er beheersbaar worden bijgestuurd. In veel organisaties zie ik dat evalueren onderbelicht blijft door de waan van de dag. Inefficiëntie en eilandcultuur liggen op de loer.

FAQ

Verandermanagement is de managementvorm die zich bezighoudt met veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties. Verandermanagement richt zich daarbij voornamelijk op het ‘hoe’ van veranderen.

Vooral menselijke factoren spelen een grote rol bij het behalen van de gewenste doelen. Drie factoren staan hierbij centraal: ‘snelheid van adoptie’ (hoe snel medewerkers aan boord worden gebracht), ‘uiteindelijk gebruik’ (hoeveel mensen de nieuwe werkwijze omarmen) en bekwaamheid’ (hoe effectief medewerkers zijn als ze eenmaal de overgang hebben gemaakt).

  1. Maak duidelijk dat verandering echt nodig is. …
  2. Betrek mensen bij het bedenken en maken van veranderingen. …
  3. Bereid jezelf voor op het moeten aanpassen van je plannen. …
  4. Daden zeggen meer dan woorden. …
  5. Je moet niet te snel willen.

Waar kan Dirk nog meer
bij van dienst zijn?

Drijfverenprofielen

Meer willen weten over jezelf? Leer jezelf beter kennen door middel van kleurenprofielen!

Teamcoaching

Beter en efficiënter samenwerken als team. That's the goal!

Executive coaching

Persoonlijk meer willen bereiken maar nog niet gelukt?

Ondernemers coaching

Als bedrijf verder groeien, samen met je medewerkers.

Laten we eens kijken
wat we voor elkaar
kunnen betekenen.